Alle rapportar kan ein finna på NKRF si heimeside (Forvaltningsrevisjonsregisteret)


RAPPORTAR 2017

Ulvik herad
-Samhandlingsreforma

Voss kommune
-
Etikk, varsling og verneteneste

Odda kommune
-SamhandlingsreformaRAPPORTAR 2016

Ullensvang herad
-
Naturkatastrofar og beredskap i Ullensvang herad
-
Hardangerrådet

Overordna analyse 2016-2020 for kommunane:

Odda
Eidfjord
Ulvik
Ullensvang
Jondal
Voss


RAPPORTAR 2015

Jondal kommune
- Samhandlingsreforma

Voss kommune
-Offentlege innkjøp

Eidfjord kommune
- Offentlege innkjøp

Odda kommune
- Personalforvaltningen i Odda kommune

Ulvik herad
-Offentlege innkjøpRAPPORTAR 2014
 
Ulvik herad
- Oppfølging av handlingsplanar og vedtak

Ullensvang herad
- Pleie og omsorg. Bråvolltunet sjukeheim - psykososialt arbeidsmiljø
 
Odda kommune
-Odda kommune sin rolle i næringsutvikling
- Case - Smelteverkstomta

Jondal kommune
 - Internkontroll og organisering

Voss kommune
- Omsorgstenesta
 

 
RAPPORTAR 2013
 
Jondal kommune
- Vassbehandlingsanlegget ved Jondal Vassverk
 
Ulvik herad
- Strategi for å avdekke og løyse sårbarheit/beredskap i Ulvik herad
 
Voss kommune
- Oppvekstvilkår for born og unge - samahandling mellom off. inst. og etatar
 
Eidfjord kommune
- Kommunen som arbeidsgjevar
 
Odda kommune
-Håndtering av vedtak - samspill mellom kommunestyre og administrasjonen
 
 
 
 
RAPPORTAR 2011
 
Odda kommune
- Sosiale tenester i Odda kommune - NAV kommune Odda
- Sosiale tenester i Odda kommune - Heildøgns pleie og omsorg
 
Ulvik herad
- Oppfølging av arbeidsgjevarpolitikken Ulvik herad
 
Eidfjord kommune
- Oppfølging av vedlikehaldet av kommunale bygg i Eidfjord kommune
 
Jondal kommune
- Politiske vedtak og oppfølging av vedlikehaldet av kommunale bygg i Jondal kommune
 
 
RAPPORTAR 2010
 
Voss kommune
- Finansiering og rutinar i byggjeprosjekt Voss kulturhus 2. rapport
- Byggesaksrutinar for store byggeprosjekt i Voss kommune
 
Ulvik herad
 - Utøving av leiarfunksjonen i heradsadministrasjonen
 
Ullensvang herad
- Oppfølging av politiske vedtak i Ullensvang herad
 
Odda kommune
- Byggjeprosjekt - Finansiering og rutinar
 
Jondal kommune
- Arbeidsmiljø, organisasjon og internkontroll i Jondal kommune
 
 
RAPPORTAR 2009
 
Voss kommune
- Finansiering og rutinar i byggjeprosjekt
  Voss kulturhus 1. rapport
 
Ulvik herad
- Oppfølging av politiske vedtak i Ulvik herad
 
Eidfjord kommune
 - Organisasjon og intern kontroll
 
Ullensvang herad
- Budsjettoverskriding i pleie- og omsorgstenesta i Ullensvang herad
 
Odda kommune
- Gildskap og etikk i Odda kommune
 
Jondal kommune
- Forvaltningsrevisjonsrapport for pleie- og omsorgstenesta
 
 
RAPPORTAR 2008
 
Voss kommune
- Kva for tiltak og rutinar er iverksett for å måla effektivitet, service, kvalitet og intern kunnskapsformidling i tenesteproduksjonen i Voss kommune.
 
Ulvik kommune
- Har Ulvik herad eit bevisst forhold til offentleg innsyn i dokument.
 
Ullensvang herad
- Samarbeid med, tilrettelegging for og stimulering av lokalt næringsliv. Lever næringsplanen ?
 
Odda kommune
- Økonomistyring og rapportering i Odda kommune
 
 
RAPPORTAR 2007

Voss kommune
- Startlån
- Opphaldsbetaling i barnehagar
- Økonomistyringsrutinane innan pleie- og omsorg
- Vurdering av internkontroll, kvalitetssikring
og rapporteringsrutinar i samband målsetjinga om å halda
lover og forskr. på ulike område

Eidfjord kommune
- Organisering og kvalitetssikring av økonomiforvalt. og rapportering
- Vurdering av tiltak og resultat i s.m. målsetj. om å opprettholde og
styrke landbruket, sikre rekruteringa og leggje til rette for lønsame tilleggsnæringar
- Praktisering av retningslinjene i overordna arealplan i høve til
fritidsbustadar i Eidfjord kommune.

Ulvik herad
- Organisering og kvalitetssikring av økonomiforvaltning og rapportering
- Vurdering av internkontroll,kvalitetssikring og rapporteringsrutinar
i s.m. målsetjinga om å hlada lover og forskr. på ulike områder
- Kva er gjort for å sikre at lov, forskrift, etiske retningsliner og
risikoanalyser vert implementerte i sakshandsaming, planverk og tenesteyting

Ullensvang herad
- Brukartilfredshet på ulike tenesteområder

Odda kommune
- Offentlige anskaffelser- etterlevelse av regelverket

Jondal kommune
- Forvaltningsrevisjon Teknisk og Næring Jondal kommune
- Forvaltningsrevisjon Berekning av sjølvkost for komm.tenester - Gebyrgrunnlag for VAR-sektoren

Kvam herad
- Vurdering av etatar si oppfølging overfor publikum
- Bruk av kraftfond i Kvam herad


RAPPORTAR 2006

Voss kommune
- Vassmålarsaka

Kvam Herad
- Når Kvam Herad vekstmåla i kommuneplanen.
- Handsaming av Startlån i Kvam Herad.

Odda kommune
- Vurdering av organisering, tiltak og resultat av Odda kommune sin strat.
næringsplan og næringsutv.arb. elles.
- Sørfjordheimen - Gjennomgang av avtaler mellom Odda Eiendom AS og Odda kommune
 
Ullensvang herad
- Den økonomiske internkontrollen og rådmannen si risikohandtering.


RAPPORTAR 2004

Eidfjord kommune
- Vederlagsberekning Eidfjord

Ullensvang herad
- Vederlagsberekning Ullensvang

Odda kommune
- Forskotsfordeling Odda

Vaksdal kommune
- Vederlagsberekning Vaksdal

Kvam herad
- Vederlagsberekning Kvam

Voss kommune
- Sakshandsaming Hjellandeplanen

Granvin herad
- Benchmarking Granvin

Ulvik herad
- Benchmarking Ulvik


Andre prosjekt

Vurdering av omorganiseringa i Jondal
Sakshandsaming overfor politiske organ i Hemsedal, IHR har vore leigt inn som rådgjevar i prosjektet.