Alle rapportar kan ein finna på NKRF si heimeside (Forvaltningsrevisjonsregisteret)


RAPPORTAR 2020

Overordna analyse 2020-2024 for kommunane:

Eidfjord
Ulvik
Ullensvang
Voss


RAPPORTAR 2019

Ulvik, Eidfjord, Voss, Jondal, Ullensvang:

- Indre Hordaland Miljøverk IKS (inkl. eigarskapskontroll)

Jondal kommune
-Byggje- og rehabiliteringsprosjekt i Jondal kommune

Ullensvang herad
- Offentlege anskaffingar

Odda kommune
- Offentlege anskaffingarRAPPORTAR 2018

Ulvik herad

-Interkommunal legevakt i Ulvik

Voss herad

-Bemanning: Barne- og familietenester v/oppvekstRAPPORTAR 2017

Ulvik herad
-Samhandlingsreforma

Voss kommune
-
Etikk, varsling og verneteneste

Odda kommune
-Samhandlingsreforma

Ullensvang herad
-Helsestasjon og skulehelseteneste

Jondal kommune
-Helse og omsorgstenester til heimebuande eldre


RAPPORTAR 2016

Ullensvang herad
-
Naturkatastrofar og beredskap i Ullensvang herad
-
Hardangerrådet IKS

Overordna analyse 2016-2020 for kommunane:

Odda
Eidfjord
Ulvik
Ullensvang
Jondal
Voss


RAPPORTAR 2015

Jondal kommune
- Samhandlingsreforma

Voss kommune
-Offentlege innkjøp

Eidfjord kommune
- Offentlege innkjøp

Odda kommune
- Personalforvaltningen i Odda kommune

Ulvik herad
-Offentlege innkjøpRAPPORTAR 2014
 
Ulvik herad
- Oppfølging av handlingsplanar og vedtak

Ullensvang herad
- Pleie og omsorg. Bråvolltunet sjukeheim - psykososialt arbeidsmiljø
 
Odda kommune
-Odda kommune sin rolle i næringsutvikling
- Case - Smelteverkstomta

Jondal kommune
 - Internkontroll og organisering

Voss kommune
- Omsorgstenesta
 

 
RAPPORTAR 2013
 
Jondal kommune
- Vassbehandlingsanlegget ved Jondal Vassverk
 
Ulvik herad
- Strategi for å avdekke og løyse sårbarheit/beredskap i Ulvik herad
 
Voss kommune
- Oppvekstvilkår for born og unge - samahandling mellom off. inst. og etatar
 
Eidfjord kommune
- Kommunen som arbeidsgjevar
 
Odda kommune
-Håndtering av vedtak - samspill mellom kommunestyre og administrasjonen