Forvaltningsrevisjonsrapportar
I samband med dei aller fleste prosjekta våre innan forvaltningsrevisjon vert det utarbeidd eigne rapportar. Rapportane vert sendt til handsaming fyrst i Kontrollutvala og deretter i kommunestyra. For dei som er interessert i våre rapportar er det berre å ta kontakt med IHR. Våre rapportar ligg også tilgjengeleg på NKRF sine heimesider under forvaltningsrevisjonsregisteret.