Internkontroll
Ved evaluering av kommunane sin internkontroll bygger IHR på COSO-modellen, som seier kva komponenter internkontrollen består av. Desse komponentane er:

A - Kontrollmiljø
B - Risikovurderingar
C - Kontrollaktiviteter
D - Informasjon og kommunikasjon
E - Oppfølging

I gjennomgangen av kommunane sin internkontroll evaluerer revisjonen kommunane i forhold dei fem punkta i COSO-modellen.